Ogólne warunki sprzedaży usług

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Ogólne warunki sprzedaży usług (OWSU) określają zasady zawierania umów sprzedaży usług oferowanych przez firmę LUBEX, zwaną dalej „Usługodawcą”.

1.2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Usługodawcy przez dowolny podmiot zwany dalej „Zleceniodawcą”.

1.3. OWSU podane są do wiadomości Zleceniodawcy na stronie internetowej firmy. Obowiązek zapoznania się z OWSU leży po stronie Zleceniodawcy.

1.4. Poniższe warunki uważa się za zaakceptowane z dniem przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty.

1.5. Na życzenie stron sporządza się indywidualne warunki sprzedaży usług.

2.CENY, ILOŚĆ I JAKOŚĆ

2.1. Cena, w zależności od rodzaju detali i wielkości partii, ustalana jest indywidualnie dla zlecenia lub Zleceniodawcy. Podawane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2.2. Wykonanie zlecenia przyjętego ustnie lub pisemnie zgodnie z zawartymi w nim danymi czyni zadość należytemu wykonaniu usługi.

2.3. Z przyczyn technologicznych zastrzegamy sobie prawo do wykonania usług do detali określonych w ofercie oraz spełniające warunki technologiczne do procesu cynkowania.

2.4. Dla detali spawanych uzgadnia się szczegóły nieciągłości konstrukcyjnych, które mogą mieć znaczenie w procesie pokryć galwanicznych.

3.PŁATNOŚĆ

3.1. Płatności dokonuje się na konto Usługodawcy i w terminie wskazanym na fakturze. Za nieterminowe wpłaty nalicza się ustawowe odsetki.

4. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

4.1. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą „Usługodawcy”.

4.2. W przypadku odstąpienia Kupującego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 10% wartości netto złożonego zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Koszty te określa Usługodawcy

4.3. Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemna pod rygorem nieważności.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Termin realizacji usługi każdorazowo uzgadniany jest ze Zleceniodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu odbioru detali, powstałą z przyczyn niezależnych od niego.

5.2 .W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Usługodawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę.

5.3. Bieg czasu dostawy rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem zlecenia lub po dokonaniu uzgodnień odnośnie wszelkich dokumentów i ewentualnych zapytań lub po otrzymaniu przedpłaty, jeżeli taka została ustalona przez strony.

5.4. Jeżeli Zleceniodawca nie dokona odbioru detali w ustalonym terminie Usługodawca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

5.5. Jeżeli Zleceniodawca nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i złomowanie detali.

6. ODBIÓR I DOSTAWY TOWARÓW

6.1. Dostawa i odbiór towaru realizowana jest w godzinach pracy firmy przez Zleceniodawcę lub jeśli nie uzgodniono inaczej przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez Zleceniodawcę.

6.2. Usługodawca zobowiązany jest skontrolować przy odbiorze detale pod względem jakości i ilości.

6.3. Dokonanie przez Zleceniodawcę odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 6.2 będzie oznaczało prawidłowe wykonanie usługi zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

6.4. Detale przyjmujemy w skrzynio paletach lub innych czystych i trwałych opakowaniach.

7. GWARANCJA I REKLAMACJE

7.1. Usługodawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z przyjętymi ustaleniami przy przyjęciu zlecenia. Na życzenie Zleceniodawcy, odnotowanym w zamówieniu, wykonujemy raport pomiarów grubości warstwy cynku. Odbiór jakościowy usługi następuje przy odbiorze detali.

7.2. Kwota całkowitych roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć 10% wartości zlecenia.

7.3. Koszty dostarczenia reklamowanych przez Zleceniodawcę towarów do Usługodawcy ponosi Zleceniodawca.

7.4. Zleceniodawca ma obowiązek zagwarantowania Usługodawcy niezbędnego czasu do usunięcia wad według jego słusznego uznania. Jeśli odmówi on tego, to Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady pokrycia galwanicznego.

7.5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy uszkodzenia detali w transporcie lub na skutek błędnego zastosowania powłoki oraz środków eksploatacyjnych.

7.6. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane u Usługodawcy zgodnie z obowiązującymi u niego procedurami tj. w okresie 14 dni. Detale uznane za wadliwe będą naprawione na wolne od wad w ciągu 7 dni roboczych od terminu uznania reklamacji przez Usługodawcę.

7.7. Usługodawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

9.3. Wszelkie spory mogące wynikać między stronami będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo dla Usługodawcy sądy w Szczecinie.


LUBEX prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny społecznie i z troską o ochronę środowiska, przestrzega obowiązujące przepisy prawa, zapewnia godne i bezpieczne warunki pracy, zapobiega wszelkim formom dyskryminacji.


Image 1
Image 2

Informacje o firmie

"Lubex" Galwanotechnika

ul. Cukrowa 12f, 71-004 Szczecin, Polska

Tel. +48 502 500 762, +48 501 572 141, lubex[at]lubex-galwanotechnika.pl